Rank
2nd, it has 653K views
Alternative
Wanliao Ah! Nvdi De Ruan Fan Zhangfu Juran Wudi, It's Over! The Queen's Soft Rice Husband Is Actually Invincible, 完了啊!女帝的软饭丈夫居然无敌
Genre(s)